Værdier som tillidmening og retfærdighed skaber retning, motivation og mestring i Peter Larsens daglige virke som skole- og dagtilbudschef i Hjørring Kommune.

Han bruger værdierne aktivt og bevidst, når han træffer beslutninger, når han samarbejder med sin ledergruppe, og når han driver og skaber forandringer.

Værdierne er en varedeklaration. Medarbejderne skal vide, hvad de står over for, og de skal opleve deres leders værdier i deres virkelighed. 

I denne artikel kan du møde Peter Larsen og læse om hans håndgribelige måde at integrere værdier i ledelsesarbejdet.

Gælder først i virkeligheden

”Dine værdier nytter først, når dine medarbejdere oplever dem, og når de er så udtalte, at de bruges som referencepunkter i det daglige arbejde”.  Det er Peter Larsens vigtigste budskab.

Værdier er altså ikke noget, vi kan tage let på, eller noget vi kan fixe på et hurtigt medarbejderseminar. Værdier er slet ikke noget, vi bare kan have liggende på et stykke papir i skrivebordsskuffen. Så bliver de støvede og glemte.

Værdier er heller ikke sætninger, du skal kunne huske uden ad i søvne. Værdier er tværtimod noget, der skal kunne mærkes, opleves i hverdagens og i den enkeltes praksis. Værdiarbejdet er en ledelsesopgave.

For Peter Larsen handler det om at vende sig i mod sine grundholdninger, basisværdier og væremåder.
Kort sagt at lade sig konfrontere med sit eget liv som leder og som menneske.

Man fornemmer det allerede ved første møde med Peter Larsen; her er tale om en dybere og mere filosofisk tilgang til det at arbejde med ledelsesværdier.

Protreptik hedder det. Protreptik er et klassisk, græsk dialogkoncept, hvis formål netop er at vende den enkelte mod sine basisværdier.

Og måske allervæsentligst; forbinde det vi tænker, det vi mærker, og det vi drømmer om.

Protreptikken handler om selvrefleksion og om ægte nærvær. Propretikken baner vejen for virkelig autoritet, fordi lederen rent faktisk – helt grundlæggende – selv tror på det, han eller hun siger.

Kernen i organisations organisme

Netop derfor bliver det så anvendeligt i praksis. Dine værdier får så at sige krop og handling på i en sådan grad, at dine medarbejdere rent faktisk kan se og opleve dem.

Værdier som tillid, mening og retfærdighed er konkrete pejlemærker i Peter Larsens lederskab, og han bruger dem aktivt i sit ledelsesarbejde. For ham er det vigtigt, at værdierne også har organisationens kerneopgave i fokus.

Når der vælges grundlæggende værdier for organisationen, er det ikke nok for Peter Larsen at være orienteret imod sig selv. Det fundament, du som leder står på, skal grundlæggende være knyttet til den kerneopgave, du står i spidsen for.

Peter Larsen fremhæver altså vigtigheden af, at der skal være overensstemmelse mellem ens personlige værdier og de værdier, man synes er væsentlige på vegne af organisationen. ”Du kan som leder ikke arbejde med værdierne uafhængig af den kontekst og kerneopgave, du skal lede – så går du galt i byen”, siger han.

Faren kan dog være, hvis der bliver uoverensstemmelse mellem dit personlige grundlag og organisationens grundlag eller kerneopgaven. Her er det for Peter Larsen et vigtigt element at huske på, at selv om du er menneske, før du er leder, så er det ikke sådan, når du er på arbejde. Her er du leder, før du er menneske.

”Det er vigtigt at finde balancen og få det til at hænge sammen med det grundlag, som jeg tror på er afgørende og vigtigt at skabe, hvis vi skal lykkedes med at skabe engagerede og kompetente medarbejdere – og hvis vi skal udfolde potentiale i folks kompetence og engagement i praksis”.

Man kan sige, at værdier er kernen i organisationens organisme, men de skal betyde noget, og de skal give den enkelte mulighed for at virkeliggøre dem uden tab af personlig autonomi.

Sætter krop på

Men spørgsmålet er, hvordan vi får vores værdier udfoldet så meget, at de kommer fra en liste på et stykke papir til at være så stor og udfoldet en del af os, at vi kan lede ud fra dem i hver enkelt hverdagssituation.

Til det svarer Peter Larsen, at: ”Du kan øve dig nok så meget på at skabe fx mening, men hvis du ikke har en nuanceret opfattelse af, hvad det vil sige at opleve meningsfuldhed, så bliver det svært for dig at skabe det”.

Her kommer de fire protreptiske grundspørgsmål ind i billedet. Vi må arbejde i dybden med de fire spørgsmål:

Hvor kommer værdierne fra?

Hvordan mærkes de?

Hvordan har man det, når de her værdier er tilstede?

Og den kognitive del – Hvad består de i?

En dyb og nærmest filosofisk refleksion over disse spørgsmål giver os basis for at kunne udleve værdierne i vores konkrete praksis.

Det kommer til at give sig selv, det vi gerne vil skabe. Vi kan så at sige meget specifik se os selv i værdierne, og se hvordan de kan udleves i praksis.

Redskaber til beslutning, analyse og planlægning

Når værdierne manifesterer sig som store udtalte dele af os, bliver værdierne brugbare ledelsesredskaber. Værdierne bliver et strategisk analyseredskab og et planlægningsredskab.

Peter Larsen fortæller om, hvordan han bruger værdierne til at forstå, hvornår noget gik galt. Men også at værdierne er et helt centralt planlægningsredskab, når han planlægger møder, planlægger måder at være til stede på møder og planlægger udviklings- og implementeringsprocesser.

Fx ”Hvordan sørger vi for at få lavet en proces, hvor folk får en oplevelse af meningsfuldhed?” Med værdierne som redskab bliver det på den måde mere processen end indholdet, vi bliver optaget af. Og de giver os mulighed for at forstå, hvad der skal rettes op på, når noget ikke lykkes.

Hvad skal genskabes? Er det tilliden, der skal genskabes? Er det meningsfuldheden eller oplevelsen af retfærdighed, der skal genskabes?

Det er ifølge Peter Larsen nødvendigvis ikke let, men vores ledelsesværdier giver os på den måde et usædvanligt godt analyseredskab.

På samme måde giver de os større mulighed for at holde fast i eget grundlag, når der træffes beslutninger. De giver os et grundlæggende fundament og nogle klare pejlemærker i beslutningsprocessen.

Varedeklaration

At arbejde så konkret og detaljeret med sine ledelsesværdier, som protreptikken giver os mulighed for, ender ud i, at vi som ledere får en meget klar varedeklaration.

Det gør det muligt for medarbejderne at se, hvilken slags leder, de har. Det giver en let genkendelighed, og man kan næsten sige – en lidt tvebakketør ensartethed.

Vi bliver som ledere meget tydelige på den retning, vi ønsker, og vi får og udtaler nogle ret tydelige forventninger til vores medarbejdere.

Det skal både organisationer og medarbejdere vænne sig til. Det kan man, som Peter Larsen siger, ”slå sig på, fordi det ikke er til diskussion”.

Det, der er til diskussion og debat er, hvordan vi realiserer værdierne, og hvordan vi hjælper hinanden til at lykkes med at komme derhen. Og vi skal, som Peter Larsen fortsætter, ”turde være tro mod værdierne”.

Det at stå klart og trygt i sine værdier gør den store forskel. Vores medarbejdere kan se os tydeligt, de kan komme til os med bøvl og kritik, uden at vi går i forsvar. Når vi står klart og trygt i vores værdier, så giver det os en robusthed i forhold til de ekstremt mange og modsatrettede krav og forventninger, der er til os i vores position som ledere – oppe fra, ude fra og nede fra.

”Jeg agerer mere kompetent, det smitter også tilbage og styrker tillids- og meningsværdien – nærmest som en selvforstærkende spiral”, slutter Peter Larsen.

Peter Larsen er chef for skole- og dagtilbud i Hjørring Kommune siden 2015. Han har en mangeårig karriere som ledelsesrådgiver bag sig. Han er 51 år, er cand. scient. soc. fra Aalborg Universitet 1995 og har en master i læringsprocesser fra samme universitet fra 2006. Peter Larsen kan kendes på sine ledelsesværdier tillid, mening og retfærdighed.

De protreptiske spørgsmål

Spørgsmålene udfolder dine værdier, i en sådan grad at værdierne bliver anvendelige i praksis.

Spørg til tre dimensioner:

Den kognitive dimension (Mening)

 • Hvor kommer værdien fra?
 • Hvorfor er værdien væsentlig?
 • Hvad forstår du ved værdien?
 • Hvad består værdien af?
 • Hvornår viser værdien sig?

Den emotionelle dimension (Betydning)

 • Hvad betyder værdien for dig?
 • Hvordan mærkes værdien?
 • Hvilken stemning er forbundet med værdien?
 • Hvordan lyder din stemme når værdien er tilstede?
 • Er værdien noget virkeligt betydningsfuldt i dit liv?

Den skabende dimension (Potentiale)

 • Hvad bliver muligt når værdien er tilstede?
 • Hvad siger værdien til dig?
 • Er værdien altid af det gode? Hvornår bliver værdien for meget af det gode?
 • Hvad er konsekvenserne af din relation til andre, andres relation til dig og din relation til dig selv når værdien er tilstede?